Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MY DOGUE
I DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://www.mydogue.pl
 4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.mydogue.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta, pomiędzy firmą PRO ANIMALS Natalia Juszczyk a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru
 9. Podmiot prowadzący sklep internetowy – SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „APACZE”, KRS: 00 00 523 890, NIP: 676-247-98-72, REGON: 123208320

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://www.mydogue.pl/
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep Internetowy, prowadzony jest przez SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „APACZE”, os. Willowe 29, 31-902 Kraków
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
  4. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 7. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią więc oferty w rozumieniu art. 66 KC, art. 543 KC

III ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. http://www.mydogue.pl/ może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez MY DOGUE/SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „APACZE” za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „APACZE”
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla MY HOME STORY
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.mydogue.pl/, dokonać wyboru pomiędzy produktami lub złożyć zamówienie specjalne, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź Zakup” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. czasu dostawy,
  6. innych
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „APACZE” Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 10. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „APACZE” zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości zamówionych towarów i zmniejszenia wartości umowy sprzedaży, ze względu na braki magazynowe lub inny czynnik, stanowiący istotną przeszkodę.
 11. Zdjęcia Towaru przedstawione w sklepie internetowym są realne i przedstawiają stan rzeczywisty produktu. Jednakże z uwagi na charakter oferowanego produktu wygląd towaru może różnić się od prezentowanego na zdjęciu kolorem, wagą i strukturą, nie wpływa to jednakże na jakość towaru, a wynika jedynie z przyczyn naturalnych. Różnice w wyglądzie pomiędzy produktem przedstawionym na zdjęciu, a dostarczonym Kupującemu nie mogą być podstawą do reklamacji.
 12. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „APACZE” zastrzega sobie prawo objęcia towarów promocyjnych odrębnymi regulaminami a także wprowadzenia ilościowego ograniczenia ilości towaru promocyjnego.
 13. Towary zakupione poprzez Sklep Internetowy objęte są 12. miesięczną gwarancją producenta.

V DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest możliwa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się in-post lub przesyłką kurierską za pośrednictwem kuriera DPD.
 3. Koszty dostawy są następujące:
  1. paczka do 4 kg - 18 zł
  2. paczki powyżej lub gabarytowe: cena ustalana indywidualnie
 4. Termin realizacji zamówienia wynosi 5 do 14 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania wpłaty. Czas realizacji zamówienia produktów z zamówienia specjalnego wynosi około 5-14 dni, przy czym zamówienia indywidualne nie są realizowane w okresie lipiec-grudzień. Czas dostawy towaru wynosi do 2 dni roboczych. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT (na życzenie klienta)

VI CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:
  1. przelewem na numer konta bankowego  SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „APACZE”
  2. płatnością za pobraniem

VII ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14. dni kalendarzowych bez podawania przyczyny. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie, i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14. dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez sklep http://www.mydogue.pl/ - SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „APACZE”, os. Willowe 29,
  31-902 Kraków. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz w celach marketingowych tylko i wyłącznie sklepu http://www.mydogue.pl. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. 10.5 Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl